Dotace na sportovní kabiny

dotace sportovní kabiny

Obce, města, sportovní spolky a další subjekty mohou žádat o dotaci na rozvoj místních sportovišť. Konkrétně na výstavbu, rekonstrukci nebo modernizaci sportovních kabin. V rámci programu je možné žádat o dotaci ve výši 800 tis. Kč. Infrastrukturu musí využívat minimálně 25 % provozu sportovní kluby.

Způsobilí žadatelé

Oprávněným žadatelem v tomto programu jsou kraje, města, obce, příspěvkové organizace obce a kraje nebo obchodní společnosti, kterou jsou 100% vlastněné obcí nebo krajem. Dále školské právnické osoby, spolky a ústavy.

Žadatel musí akce uvedené v žádosti o poskytnutí dotace realizovat v katastrálním území obce s počtem obyvatel do 3 000 (včetně)

Výše dotace

Výše dotace činí 80 % ze způsobilých výdajů projektu. Minimální výše dotace je 100 tis. Kč, maximální výše dotace je 800 tis. Kč.

Termíny

Dotační výzva je vyhlašována každoročně, příjem žádostí je průběžný.

Předmět podpory

Účelem je zajistit všeobecný rozvoj místních sportovišť (sportovní kabiny) prostřednictvím realizace následujících akcí:

  • technické zhodnocení (modernizace, rekonstrukce) sportovních zařízení včetně jejich zázemí;
  • výstavba sportovních zařízení včetně jejich zázemí;
  • pořízení dlouhodobého majetku souvisejícího se sportovním zařízením;
  • vybudování bezbariérových přístupů do sportovních zařízení.

Sportoviště, kterého se akce týká, bude minimálně 25 % doby provozu využíváno k organizovanému sportu (sportovními kluby / oddíly tělovýchovných jednot).

Výzva není určena pro dopravní nebo dětské hřiště, aquapark, veřejné koupaliště, veřejné volnočasové sportoviště.

Podporované aktivity

Podporována je rekonstrukce, modernizace a nová výstavba sportovní infrastruktury. V rámci programu lze financovat následující aktivity:

  • stavební práce a stavební práce související s akcí, vč. inženýrských sítí a bezbariérovostí, oplocení, světla, závlaha a další nezbytné výdaje související s provozuschopností sportoviště;
  • dodávky – dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek max. 20 % způsobilých výdajů;
  • projektová příprava, TDI, BOZP (max. 10 % rozpočtu akce);
  • nákup nemovitého majetku a zřízení věcného břemene;
  • prvotní publicita prokazatelně související s realizací projektu.

Chcete také získat dotaci?
Kontaktujte nás!