Udržitelnost projektů v rámci MMR

udržitelnost projektu MMR

Přinášíme vám základní podmínky pro pětiletou udržitelnost projektu v rámci podprogramu MMR Podpora obnovy a rozvoje venkova.

Projekty uskutečněné s dotací z národních programů mají několik fází. Po skončení fyzické realizace projektu a závěrečném vyúčtování akce nastává období tzv. udržitelnosti. Během něj musí příjemce podpory z daného programu udržet výstupy projektu, k nimž se zavázal v Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Pokud se kontrolou zjistí, že příjemce během doby udržitelnosti (zpravidla pět let od proplacení celé dotace) porušuje dotační podmínky, může to mít podle závažnosti pochybení za následek odebrání (navrácení) části, případně celé dotace.

Pojďme se podívat na nejdůležitější podmínky udržitelnosti v rámci podprogramu MMR Podpora obnovy a rozvoje venkova. 

Základní podmínky pro udržitelnost projektu

  • Udržitelnost projektu je 5 let. Obec musí po dobu 5 let od ukončení akce zabezpečovat podmínky, které jsou nezbytné pro řádné užívání a provozování investice pořízené s přispěním dotace z tohoto podprogramu MMR.
  • Obec musí po dobu 5 let od ukončení akce zabezpečovat podmínky, které jsou nezbytné pro řádné užívání a provozování investice pořízené s přispěním dotace.
  • Majetek, který byl pořízen s přispěním dotace, nesmí účastník podprogramu po dobu 5 let od ukončení akce převést na jinou právnickou nebo fyzickou osobu nebo jiným způsobem omezit volné nakládání s ním, dále nesmí být tento majetek poskytnut jako předmět zástavy s výjimkou umožňující přechod práv a povinností z rozhodnutí o poskytnutí dotace za podmínek ustanovení § 14 a) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů. 
  • Na výše uvedeném majetku nesmí obce vykonávat hospodářskou/komerční činnost. Vyjma konkrétních dotačních titulů, kde je to částečně povoleno. Např. v rámci DT B na Obnovu sportovní infrastruktury je možné mimoškolní využití hřiště, které je zpoplatněno, tvořit maximálně 20 % celkové časové kapacity objektu.
  • Finanční prostředky poskytnuté formou dotace musí být evidovány v příslušném roce odděleně, pod příslušným účelovým znakem (UZ) uvedeným na Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Evidence realizace akce musí být uchovávána po dobu 15 let od vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Doporučujeme archivovat veškeré dokumenty akce včetně žádosti o dotaci, dokumentace pro výběr dodavatele a dokumentace z realizační fáze projektu.
  • Výsledek projektu musí být po dobu platnosti podmínek označen prvky povinné publicity a to po dobu 5 let od data ukončení realizace. Obec má povinnost informovat veřejnost o podpoře ministerstva uvedením loga ministerstva a textu: „Projekt „název“ byl spolufinancován z prostředků Ministerstva pro místní rozvoj“. Informační cedule s požadovaným textem musí být umístěna na viditelných místech. Za nedodržení pravidel publicity uvedených v Pokynech správce se stanovuje odvod za porušení rozpočtové kázně ve výši 1 % celkové částky vyplacené dotace, max. 5 000 Kč.
  • Příjemce dotace je povinen umožnit výkon věcné a finanční kontroly v průběhu a po ukončení akce a v době udržitelnosti poskytovatelem dotace, pracovníky veřejnosprávní kontroly a jinými pověřenými osobami. 

Chcete poradit ve fázi udržitelnosti projektu?
Kontaktujte nás!