Dotace na knihovny

dotace knihovna

Obce a města mohou žádat o dotaci na revitalizace knihoven s regionální funkcí, specializovaným knihovním fondem, nebo v obcích s počtem obyvatel na 10 tis. Získat je možné až 80 mil. Kč.

Způsobilí žadatelé

Oprávněným žadatelem jsou obce, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, zřizovatelé základních knihoven se specializovaným knihovním fondem

Výše dotace

Minimální výše dotace je 1 mil. Kč, maximální výše dotační podpory je až 80 mil. Kč. Procentuální výše dotace je až 85 %.

Termíny

Dotační výzva je vyhlašována pravidelně.

Předmět podpory

Dotační výzva je zaměřena na revitalizaci knihoven a posílení odborné infrastruktury a odborného vybavení knihoven. 

Projekt je zaměřen na některou z uvedených kategorií knihoven:

 • knihovny vykonávající a zajišťující regionální funkce
 • základní knihovny provozované obcí s počtem obyvatel 10 000 a výše
 • základní knihovny se specializovaným knihovním fondem

Výzva je zaměřena na následující dílčí aktivity:

 • Revitalizace, odborná infrastruktura a vybavení pro činnost knihoven
 • revitalizace knihoven, včetně nové výstavby
 • expozice
 • depozitáře
 • technické zázemí
 • návštěvnická centra
 • edukační centra
 • restaurování sbírek knihovních fondů
 • vybavení pro konzervaci a restaurování
 • evidence a dokumentace knihovních fondů, včetně zařízení pro digitalizaci
 • aplikační software
 • ochrana knihovních fondů
 • technické vybavení knihoven 

Podporované aktivity

Žádat o dotaci mohou v rámci svých projektů uplatnit následující uznatelné náklady.

Pořízení stavby formou výstavby a stavební úpravy
– rekonstrukce a stavební obnova budov knihoven a depozitářů
– nová výstavba knihoven a depozitářů
– budování zpevněných obslužných ploch v areálu knihovny
– budování inženýrských sítí pro potřeby knihovny
– zvýšení energetické účinnosti při renovaci/výstavbě budov

Pořízení majetku/Pořízení vybavení staveb
– technické vybavení knihoven (regály, mobiliář – stoly, pulty, vybavení studijních míst a volného výběru, IT technika, další technické vybavení související s činností knihovny)
– přednáškové sály
– konzervátorsko-restaurátorské dílny
– zázemí pro návštěvníky (WC, šatna, pokladna, informační služby, klidová zóna určená pro návštěvníky)
– pořízení zařízení pro digitalizaci knihovního fondu a aplikační SW
– digitální evidence a zabezpečení (např. RFID) knihovního fondu, tvorba metadat,
– zařízení pro manipulaci s knihovními fondy, třídičky knihovních fondů

Pořízení služeb
– restaurování knihovních fondů
– přeprava knihovního fondu 

Nákup stavby


Chcete také získat dotaci?
Kontaktujte nás!