Dotace na výstavbu veřejných budov

dotace na výstavbu veřejných budov

Obce a města mohou žádat o dotaci na výstavbu nových veřejných budov, které budou splňovat parametry pro pasivní nebo plusové budovy. Dotace je ve výši až 70 % nákladů.

Způsobilí žadatelé

Oprávněným žadatelem jsou obce, svazky obcí, kraje, veřejnoprávní instituce, příspěvkové organizace, školy, církve, státní podniky, obchodní společnosti vlastněné ze 100 % veřejným subjektem a další.

Výše dotace

Minimální výše dotace je 100 tis. Kč, maximální výše dotační podpory je až 140 mil. Kč. Procentuální výše dotace je od 40 do 70 % dle typu záměru.

 • Pro budovy s vysokým energetickým standardem – 40 %
 • Pro budovy  v pasivním enegetickém standardu – 50 %
 • Pro plusové (nulové) budovy – 70 %

Projekty, které budou realizovat tzv. zelené střechy (min. 30 % plochy střešní konstrukce) a technologie pro akumulaci, úpravu, a rozvod šedých a srážkových vod, budou bonifikovány 10% navýšením podpory.

Termíny

Dotační výzva je vyhlašována pravidelně.

Předmět podpory

Základním cílem je podpora efektivní výstavby budov veřejného sektoru v souladu s principy New European Bauhaus. V rámci projektu není podporována výstavba bytových nebo rodinných domů, tyto záměry podporu jiné dotační výzva. 

Podporované projekty a aktivity výstavby budov:

 • ve vysokém energetickém standardu
 • v pasivním energetickém standardu
 • plusových (nulových) budov

Podporované aktivity

Za způsobilé výdaje jsou obecně považovány stavební práce, dodávky a služby bezprostředně související s předmětem podpory, zejména pak:

 • Stavební práce, dodávky a služby spojené s výstavbou budov ve vysokém energetickém standardu.
 • Stavební práce, dodávky a služby spojené s výstavbou budov v pasivním energetickém standardu.
 • Stavební práce, dodávky a služby spojené s výstavbou plusových budov.
 • Stavební práce, dodávky a služby spojené s realizací dobíjecí stanice pro vozidla na elektropohon.
 • Náklady na zkoušky nebo testy související s uváděním majetku do stavu způsobilého k užívání a k prokázání splnění technických parametrů, ovšem pouze v období do kolaudace (uvedení do trvalého provozu). 


Chcete také získat dotaci?
Kontaktujte nás!