Plán rozvoje sportu pro obec

plán rozvoje sportu pro obec

Plán rozvoje sportu pro obce a města je strategickým dokumentem, který mají obce povinnost zhotovit od roku 2018. Tento dokument je také povinnou náležitostí pro získání investičních dotací z výzev Národní sportovní agentury.

Co je plán rozvoje sportu?

Plán podpory sportu je střednědobý dokument konkretizující cíle, opatření a možnosti podpory a dostupné finanční zdroje, které v komplexu umožní vyšší využití potenciálu sportu a s ním spojených aktivit ve prospěch (obce, města) a kvality života občanů. Vychází ze strategických programů rozvoje sportu na úrovni kraje a státní koncepce v oblasti sportu – SPORT 2025. 

V současné době existují téměř ve všech krajích ČR schválené „Koncepce“, nebo „Plány rozvoje sportovních a volnočasových aktivit“ apod., a proto je třeba počítat, že plány podpory sportu (obce, města) by měly vycházet z koncepčních materiálů na úrovni kraje a v širším kontextu ze státní koncepce sportu. 

Povinnosti obcí a měst

Od 1. července 2018 mají obce povinnost zhotovit pro své území plán rozvoje sportu a zajišťovat jeho provádění v souladu s § 6 odst. 2 zákona č. 115/2001 Sb., novely zákona o podpoře sportu. 

Konkrétněji se plánu rozvoje sportu věnuje § 6a, který stanovuje jeho obsah. Důvodová zpráva k novele pak říká: „Plán rozvoje sportu by měl obsahovat základní zásady, kterými se musí obec při činnosti v oblasti sportu řídit, vymezovat základní potřeby obce v oblasti sportu, oblasti podpory sportu z rozpočtu obce, priority pro projekty zaměřené na podporu sportu pro všechny, zdravotní prospěšnost sportu a na osvětu v oblasti sportu a opatření k zajištění dostupnosti sportovních zařízení pro občany obce“.

Důležitý dokument pro investiční dotace

Cílem novely je podle MŠMT zajistit stabilnější prostředí pro činnost sportovních organizací a připravit dlouhodobé plány na rekonstrukce a výstavbu sportovních zařízení v obcích. Tedy dát sportu vyšší společenskou váhu v zajištění podmínek pro lepší kvalitu života. Zároveň novela přinesla možnost poskytovat investiční dotace územně samosprávným celkům. Obce, které nebudou mít schválen plán sportu, nebudou oprávněnými žadateli pro investiční dotace např. v rámci výzev Národní sportovní agentury.

Obsah plánu rozvoje sportu

Obsah obecního plánu rozvoje sportu by dle doporučení MŠMT měl obsahovat úvodní část, základní východiska, multiplikační dopady sportu, strategické cíle, konkrétní opatření a popis financování sportu na místní úrovni. Jeho přílohou může být např. pasport hřišť a sportovišť.


Chcete zpracovat plán rozvoje sportu?
Kontaktujte nás!