Program rozvoje obce

program rozvoje obce

Program rozvoje obce (PRO) je základním koncepčním dokumentem pro řízení rozvoje obce. Obce je zpracovávají obvykle na období 4 až 7 let. Je také důležitým strategickým dokumentem pro žádosti o dotace z některých národních zdrojů.

Tvorba programu rozvoje obcí je často omezena jejich finančními a personálními kapacitami, nedostatečným povědomím o přínosech plánování a malými zkušenostmi s plánováním. Programy rozvoje nejsou v mnoha obcích zpracovány a nebo jsou již zastaralé. To neumožňuje širší veřejnou diskuzi a způsobuje i problémy při změnách vedení obcí. Přitom až písemná podoba struktury cílů, opatření a aktivit napomůže k jejich snadnějšímu naplnění. Jednak je stanoveno, co je více a co méně důležité včetně časového plánu, jednak jsou definovány podmínky realizace (konkrétní činnosti, odpovědný subjekt, zdroje financí apod.). V neposlední řadě je existence aktuální verze tohoto dokumentu důležitou podmínkou pro čerpání dotací z některých národních zdrojů.

Co je PRO?

Základním plánovacím dokumentem obce, zakotveným v zákoně č. 128/2000 Sb., o obcích, je program rozvoje obce (PRO). Jde o hlavní nástroj řízení rozvoje obce. Na základě poznání situace, názorů a potřeb občanů, podnikatelů, zájmových organizací a dalších subjektů v obci formuluje představy o budoucnosti obce spolu s činnostmi vedoucími k naplnění dohodnutých představ. Program rozvoje obce se zpracovává na období 4–7 let. Dlouhodobý pohled rozvoje obce je obsažen ve strategické vizi pro období 10–20 let.

Význam PRO

 • zachycuje hlavní problémy rozvoje obce a formuluje možná řešení – umožňuje tak komplexní přístup k řešení problémů a podporuje efektivní využívání finančních a personálních kapacit obce i celkového potenciálu obce;
 • slaďuje představy jednotlivých subjektů o rozvoji obce a slouží tak k prevenci budoucích sporů, zajišťuje kontinuitu rozvoje;
 • zvyšuje připravenost obcí k podání žádostí o dotační podporu a zvyšuje šance získat vnější finanční prostředky;
 • je důležitým dokumentem pro čerpání některých dotací z národních zdrojů, v případě evropských dotací může jeho existence přinést vyšší bodové ohodnocení žádosti o dotaci;
 • podporuje vytvoření platformy spolupráce různorodých subjektů v obci tak, aby byl využit potenciál lidí i organizací působících v obci;
 • je podkladem pro cílený a zdůvodněný územní průmět rozvojových aktivit v územním plánu;
 • je nástrojem koordinace rozvoje v širším území (reflexe rozvojových záměrů okolních obcí, zohlednění vazeb jednotlivých programů rozvoje obcí);
 • je podkladem pro rozhodování orgánů obce v rozvojových záležitostech.

Struktura PRO

Program rozvoje obce je tvořen úvodem, analytickou a návrhovou částí.

Úvod obsahuje účel a smysl PRO, způsob jeho vzniku – kdy byl vytvářen, na jaké období, jaké subjekty se na jeho tvorbě podílely, jak probíhal proces zpracování atd.

Analytická část (A)

se člení na dvě části:

 1. Charakteristika obce obsahuje zhodnocení situace v obci, charakteristiku stavu a vývoje jednotlivých oblastí života obce. Klade důraz na zachycení hlavních rozvojových problémů obce a jejich příčin. Zachycuje demografickou situaci, hospodářství, infrastrukturu, vybavenost, životní prostředí, ekonomickou situaci a vlastní fungování obce jako subjektu veřejného práva.
 2. Východiska pro návrhovou část jsou zpracována zejména na základě poznatků z charakteristiky obce a zachycují silné stránky (pozitiva) obce a slabé stránky (negativa) života obce.

Návrhová část (B)

má části:

 1. Strategická vize představuje dlouhodobý obraz o budoucnosti obce a formuluje směřování rozvoje. Součástí vize mohou principy, na nichž obec staví svůj rozvoj. Vize zastřešuje období 10–20 let a zajišťuje kontinuitu jednotlivých střednědobých programů rozvoje obce.
 2. Programové cíle stanovují, čeho chce obec dosáhnout realizací PRO a časově se váží k období platnosti dokumentu (4–7 let). Cíle musí být přiměřeně konkrétní, realistické a hodnotitelné, měřitelné. Cíle musí být vzájemně sladěny.
 3. Opatření formulují přístup k řešení jednotlivých témat. Odvíjí se od programových cílů a jsou naplňována realizací konkrétních rozvojových aktivit. Jeden programový cíl musí obsahovat minimálně jedno opatření.
 4. Rozvojová aktivita označuje konkrétní akci, činnost v rámci opatření. U aktivity je stanovena důležitost, termíny a odpovědnost za realizaci, odhad nákladů na realizaci aktivity a zdroje financování. Jedno opatření musí obsahovat minimálně jednu aktivitu.
 5. Podpora realizace programu stanoví způsob sledování realizace, vyhodnocování a aktualizace PRO, tak aby se stal pružným nástrojem řízení rozvoje obce.

Naplňování PRO podpoří zpracování akčního plánu, který podrobně specifikuje způsob naplňování programových cílů, opatření a rozvojových aktivit programu rozvoje obce na období nejbližších 1–2 let. Konkretizuje rozvojové aktivity na nejbližší období až do podoby postupových kroků (rozfázování činností na projektu, zejména např. přípravné kroky).

Příprava PRO

Před započetím vlastní tvorby musí obec rozhodnout:

 • Zda bude zpracovávat některé rozšiřující části PRO – hodnocení předchozího PRO, SWOT analýza, akční plán atd.
 • Kdo bude PRO tvořit – realizační tým.
 • S kým bude PRO průběžně diskutován – činnost pracovní skupiny (starosta,zastupitelé, zástupci podnikatelů, neziskových organizací, občanů a dalších subjektů apod.).
 • Jak bude zapojeno obyvatelstvo – vyjasnit informování obyvatel, způsob zveřejnění podkladů, v jakém rozsahu a formě proběhne v rámci zpracování PRO veřejná diskuse.
 • Kdy proběhnou jednotlivé kroky tvorby PRO, tj. vytvoření harmonogramu – časové rozložení tvorby jednotlivých částí.

Chcete zpracovat plán rozvoje obce?
Kontaktujte nás!