Dotace na zdroje pitné vody

Dotace zdroje pitné vody

Špatná kvalita pitné vody, nedostatečné zásoby, vysychající vrty – nejpalčivější problémy, se kterými se v poslední době potýká stále více měst a obcí. Nyní mohou žádost o dotaci až 3 miliony korun na průzkum, posílení a vybudování nových zdrojů pitné vody. Maximální výše dotace je až 80 % z plánovaných nákladů. 

Způsobilí žadatelé

Oprávněným žadatelem o dotaci jsou obce, dobrovolné svazky obcí, příspěvkové organizace územních samosprávných celků a obchodní společnosti ovládané z více než 50 % obcemi a městy nebo jinými veřejnoprávními subjekty.

Výše dotace

Výše podpory se pohybuje v rozmezí 100 tisíc až 3 miliony korun. Maximální výše podpory je současně omezena procentem z celkových způsobilých výdajů dle typu záměru. Maximálně je možné získat dotaci ve výši 80 %.

Termíny

Dotační výzva je vyhlašována každoročně.

Předmět podpory

Cílem dotační podpory je zlepšení zásobování pitnou vodou, nebo vyhledání nových zdrojů vody pro zásobování obyvatelstva pitnou vodou v odpovídající kvalitě. Podpora se nevztahuje na projekty, které řeší pouze běžnou údržbu stávající vodohospodářské infrastruktury.

Podporované aktivity

Předmětem podpory jsou:

  • realizace nových nebo regenerace stávajících zdrojů vody pro zásobování obyvatelstva pitnou vodou či realizace nových nebo zkapacitnění, případně rekonstrukce nefunkčních, přivaděčů pitné vody (od zdroje vody, skupinového vodovodu, dálkového přivaděče, apod.), včetně instalace nezbytné technologie a napojení těchto zdrojů nebo přivaděčů na stávající vodovod pro veřejnou potřebu, ve smyslu zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, v platném znění či vytvoření nového veřejně přístupného odběrného místa pitné vody tam, kde není vodovod realizován;
  • realizace průzkumných vrtů za účelem vyhledání zdrojů pitné vody pro zásobování obyvatelstva.

Chcete také získat dotaci?
Kontaktujte nás!