Dotace na vodovody a kanalizace pro malé obce

dotace kanalizace vodovody

Dotace na vodovody, kanalizace a ČOV pro malé obce. Získat je možné až 50 mil. Kč. Maximální výše dotace je až 80 % včetně případné dotace z prostředků kraje. Jste malá obce a řešíte vodovody, kanalizace, ČOV nebo nedostatek vody? Právě pro Vás je národní dotace pro malé obce do 1000 obyvatel.

Způsobilí žadatelé

Obce do 1000 obyvatel.

Výše dotace

Maximální dotace na akci celkem je 50 mil. Kč. Procentuální výše dotace je rozdělena dle počtu obyvatel od 60 – 70 % finanční podpory. Maximální výše dotace je až 80 % včetně případné dotace z prostředků kraje.

Termíny

Dotační výzva je vyhlašována každoročně.

Předmět podpory

Podpora je poskytována na dostavbu a výstavbu vodovodů, kanalizací a ČOV.

 Vodovody

  1. Výstavba vodovodů pro veřejnou potřebu vč. souvisejících vodárenských objektů v obcích minimálně pro 50 obyvatel
  2. Výstavba a modernizace zařízení ke zkvalitnění technologie úpravy vody, její akumulace a čerpání s cílem zlepšení jakosti nebo dostupnosti pitné vody v obcích
  3. Opatření pro zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody. Jedná se o podporu propojování a rozšiřování vodárenských soustav a jejich zdrojové posilování, včetně posilování akumulace pitné vody pro zajištění zásobování obyvatelstva pitnou vodou

Kanalizace a ČOV

  1. Výstavba, dostavba, modernizace a intenzifikace čistíren odpadních vod v obcích minimálně pro 50 obyvatel, kde po realizaci budou splněny ukazatele jakosti vypouštěné vyčištěné vody stanovené příslušným vodoprávním úřadem (v případě budování nové ČOV musí být v rámci akce zajištěno napojení minimálně 50 % obyvatel obce)
  2. Výstavba hlavních kanalizačních sběračů, kanalizační sítě a souvisejících objektů spojenou s výstavbou ČOV podle předchozího bodu
  3. Dostavba kanalizačních systémů a souvisejících objektů (vyjma ČOV) minimálně pro 50 obyvatel, za předpokladu, že odpadní vody budou odváděny a následně čištěny na již existující, kapacitní a vyhovující ČOV
  4. Odstranění volných výustí realizací komplexního opatření řešícího odkanalizování obce nebo místní (městské) části spojené s výstavbou ČOV podle bodu d) toho článku nebo za předpokladu, že odpadní vody budou odváděny a následně čištěny na již existující, kapacitní a vyhovující ČOV.

Chcete také získat dotaci?
Kontaktujte nás!