Dotace na obnovitelné zdroje v budovách

dotace obnovitelné zdroje

Obce a města mohou žádat o dotaci na obnovitelné zdroje ve veřejných budovách. Dotace je zaměřena na výměnu zdroje vytápění a instalaci fotovoltaických systémů na obecních úřadech, kulturních domech, knihovnách, školách, školkách, muzeích, komunitních centrech a dalších veřejných budovách.

Způsobilí žadatelé

Oprávněným žadatelem jsou:

 • obce
 • dobrovolné svazky obcí
 • kraje
 • veřejnoprávní instituce
 • příspěvkové organizace zřízené OSS a ÚSC
 • organizační složky státu
 • veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů zákon o podpoře výzkumu a experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů, pokud jsou veřejnoprávními subjekty
 • vysoké školy, školy a školská zařízení a školské právnické osoby
 • nadace, nadační fondy, ústavy, spolky, pobočné spolky, obecně prospěšné společnosti
 • církve a náboženské společnosti a jejich svazy a jimi evidované právnické osoby
 • obchodní společnosti vlastněné ze 100 % veřejným subjektem 

Výše dotace

Minimální výše dotace je 100 tis. Kč, maximální výše dotační podpory je až 20 mil. Kč. Procentuální výše dotace je až 100 %, skutečná výše je dle typu projektu.

Termíny

Dotační výzva je vyhlašována pravidelně.

Předmět podpory

Cílem je zvýšení využití obnovitelných zdrojů energie v budovách jako integrální součást komplexní revitalizace budov veřejného sektoru nebo samostatné instalace obnovitelných zdrojů energie.

Podporovány budou pouze výrobny s případným jedním odběrným místem do přenosové nebo distribuční soustavy.

Po realizaci projektu nesmí být v budově pro vytápění nebo přípravu teplé vody využívána tuhá fosilní paliva.

Podporované aktivity

Podporované projekty a aktivity:

 • Výměna zdroje pro vytápění, chlazení nebo přípravu teplé vody využívajícího fosilní paliva nebo elektrickou energii za: o tepelné čerpadlo, o kotel na biomasu, o zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla či chladu využívající OZE.
 • Součástí projektu může být i rekonstrukce otopné soustavy.
 • Instalace solárně – termických systémů.
 • Instalace fotovoltaických systémů.
 • Rekonstrukce, či výměna stávajícího OZE za OZE, včetně rekonstrukce otopné soustavy.

Žádat o dotaci mohou v rámci svých projektů uplatnit následující uznatelné náklady. Stavební práce, dodávky a služby bezprostředně související s předmětem podpory, zejména pak:

 • Stavební práce, dodávky a služby spojené s realizací:
  o fotovoltaického systému;
  o solárně termického systému.
 • Stavební práce, dodávky a služby spojené s výměnou zdroje využívajícího fosilní paliva nebo elektrickou energii za účinné zdroje využívající:
  o tepelném čerpadlo;
  o kotel na biomasu;
  o zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla nebo chladu využívající OZE.
 • Stavební práce, dodávky a služby spojené s výstavbou a rekonstrukcí teplovodní otopné soustavy.
 • Stavební práce, dodávky a služby spojené s rekonstrukcí či náhradě stávajícího OZE za OZE.
 • Náklady na zkoušky nebo testy související s uváděním majetku do stavu způsobilého k užívání a k prokázání splnění technických parametrů, ovšem pouze v období do kolaudace (uvedení do trvalého provozu). 

K žádosti o dotaci je nutné mít připraveny zejména následující povinné přílohy:

 • Studie stavebně technologického řešení (dle zveřejněného vzoru) nebo projektová dokumentace v úrovni pro stavební povolení
 • Položkový rozpočet
 • Energetický posudek
 • Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB)

Chcete také získat dotaci?
Kontaktujte nás!