Dotace na brownfieldy

dotace brownfield

Obce, města a kraje mohou žádat o dotaci nebo o úvěr v novém programu Brownfieldy. Maximální výše podpory je 50 mil. Kč. Podporu je možné využít jak na nákup brownfieldu, tak na jeho kompletní revitalizaci.

Způsobilí žadatelé

Oprávněným žadatelem v tomto programu je územní samosprávný celek (tj. obce, kraje, příp. městské části hlavního města Prahy a městské části statutárních měst pokud to statut města umožňuje), který je zároveň jediným vlastníkem nebo budoucím jediným vlastníkem území se starou stavební zátěží (brownfield).

Výše dotace

V rámci programu je možné využít kombinaci dotace a úvěru na dofinancování projektu až do výše 90 % uznatelných nákladů. Nejméně 10 % celkových nákladů na revitalizaci uhradí příjemce z vlastních zdrojů. Minimální výše dotace a úvěru je 400 tis. Kč, maximální výše dotace a úvěru potom 50 mil. Kč.

Termíny

Dotační výzva je vyhlašována každoročně v měsících březen a duben. Revitalizaci je možné zahájit po podání žádosti o dotaci.

Předmět podpory

Předmětem podpory je Brownfiled, jímž se rozumí území sestávající z pozemku nebo pozemků a nemovitých staveb na nich se nacházejících, pokud:

  • součet zastavěné plochy území dosahuje výměry alespoň 300 m2, nebo podíl zastavěné plochy území dosahuje nejméně 20 % celkové výměry území a
  • stavby, které jsou součástí území, s výjimkou pozemní komunikace, dráhy, vodní cesty, oplocení, opěrné zdi a inženýrské sítě, nejsou způsobilé sloužit svému původnímu účelu a ke dni podání žádosti nejsou využívány.

Podporované aktivity

Podpora je poskytována na revitalizaci Brownfieldu, kterou vznikne občanské vybavení. Občanským vybavením se rozumí veřejný park, nebo stavba, zařízení nebo pozemek, které jsou určené pro vzdělávání, výchovu, sport, kulturu, společenské účely, sociální služby nebo péče o rodinu, potřeby složky integrovaného záchranného systému nebo ochranu obyvatelstva či plnění úkolů v rámci veřejné správy. Výstupem může být např. škola, školka, dům dětí a mládeže, klubovna pro volnočasové aktivity, sportovní hala, stadion, sportovní či školní hřiště, knihovna, kulturní dům, divadlo, kino, galerie, muzeum, skanzen, botanická zahrada, koncertní či taneční sál, obecní dům, obřadní síň, smuteční síň, azylový dům, denní stacionář, zařízení poskytující poradenství v obtížných životních situacích (násilí a úmrtí v rodině), výjezdová základna zdravotnické záchranné služby, služebna Policie ČR, hasičská zbrojnice, stálý kryt určený k ochraně obyvatelstva, budova s kancelářemi obecního úřadu, služebna obecní policie, obecní sklad, zázemí pro obecní techniku apod.

Dotaci a úvěr je možné využít k:

  • k odstranění, částečné odstranění, opravu, stavební úpravu, přístavbu nebo nástavbu stavby, která je součástí území se starou stavební zátěží a není podzemní stavbou, pozemní komunikací, dráhou, vodní cestou, oplocením, opěrnou zdí nebo inženýrskou sítí;
  • k odstranění, částečné odstranění, opravu, stavební úpravu nebo jinou změnu podzemní stavby, která je součástí území se starou stavební zátěží;
  • k odstranění, částečné odstranění, opravu nebo jinou změnu zařízení, které je součástí území se starou stavební zátěží;
  • k provedení stavby nebo zařízení na území se starou stavební zátěží;
  • k terénní úpravě nebo úpravě zeleně na území se starou stavební zátěží;
  • k odstranění nebo částečné odstranění pozemní komunikace, dráhy, vodní cesty, inženýrské sítě, oplocení nebo opěrné zdi, které se nacházejí na území se starou stavební zátěží;
  • k vybudování, umístění nebo úpravu inženýrské sítě, účelové komunikace, chodníku, veřejného osvětlení, laviček, odpadkových košů a jiných prvků městského mobiliáře, opěrné zdi nebo oplocení na území se starou stavební zátěží;
  • podporu lze zároveň použít i na koupi území se starou stavební zátěží nebo jeho části má-li být toto území revitalizováno za použití.

Reference našeho klienta

„Spolupráce nás opakovaně přesvědčuje, že jsme při výběru poradenské společnosti měli tzv. šťastnou ruku.“

— Ing. Jana Krejsová, vedoucí Odboru projektového managementu a rozvoje Města Cheb

Chcete také získat dotaci?
Kontaktujte nás!