Dotace na cyklostezky ze SFDI

Státní fond dopravní infrastruktury zveřejnil každoroční dotační výzvu na financování výstavby nebo oprav cyklistických stezek pro obce a města. Dotace je opět ve výši 85 %.

SFDI přispívá na výstavbu cyklistických stezek již od roku 2000. Jenom v letech 2000-2014 bylo financováno 499 akcí v celkové výši 1,56 mld. Kč. Podpora výstavby a údržby cyklistických stezek plyne ze Zákona č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury. Pravidla pro poskytování příspěvků na výstavbu a údržbu cyklistických stezek jsou každoročně zveřejňovány na stránkách poskytovatele dotace.

Výše příspěvku pro rok 2019 zůstává stejná, a to 85 % celkových uznatelných nákladů akce, a v případě cyklistické stezky budované na opuštěném drážním tělese a dosahující minimální délky 1 km až 90 % celkových uznatelných nákladů akce.

Upozorňujeme, že oproti pravidlům SFDI z let minulých došlo k některým změnám. Současně žadatelům z řad obcí a měst doporučujeme, aby se důkladně seznámili s úplným zněním pravidel poskytovatele dotace a dodržovali předepsané náležitosti žádosti o příspěvek, jelikož v případě formálních nesrovnalostí může být žádost neúspěšná.

dotace cyklostezka

Dotace na cyklostezky ze SFDI je ve výši 85 %

Termín výzvy

Spuštění výzvy: červen 2018

Ukončení příjmu žádostí: 20. 11. 2018

Podporované aktivity

A. Výstavba cyklistické stezky ve smyslu zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění a vyhlášky č. 104/1997 Sb., v platném znění, místní komunikací IV. třídy nebo veřejně přístupnou účelovou komunikací, ze které je vyloučen provoz silničních motorových vozidel, která:

 • svými parametry splňuje požadavky pro cyklistické stezky uvedené v ČSN 73 61 10 a v Technických podmínkách 179 „Navrhování komunikací pro cyklisty“,
 • je značena ve smyslu vyhlášky č. 294/2015 Sb., dopravním značením C8a a C8b – cyklistická stezka, C9a a C9b – stezka pro chodce a cyklisty se společným provozem nebo C10a a C10b – stezka pro chodce a cyklisty s odděleným provozem.

Výstavbou se pro tento účel rozumí proces realizace nové cyklistické stezky nebo přestavba stávající cyklistické stezky spočívající ve stavebních úpravách spojených s přestavbou zemního tělesa, čímž se rozumí rozšíření koruny komunikace, změna nivelety nebo přemístění osy komunikace tak, že nelze zachovat její vnější půdorysné nebo výškové ohraničení.

B. Oprava cyklistické stezky

Oprava je činnost směřující k odstranění účinku částečného opotřebení nebo poškození majetku za účelem jeho uvedení do předchozího nebo provozuschopného stavu při zachování původních technických parametrů cyklistické stezky. Uvedením do provozuschopného stavu se rozumí provedení opravy i s použitím jiných než původních materiálů, dílů, součástí nebo technologií, pokud tím nedojde k technickému zhodnocení majetku.

C. Zřizování jízdních pruhů pro cyklisty na místních komunikacích nebo na silnicích II. nebo III. třídy

Ochranný jízdní pruh pro cyklisty je jízdním pruhem pro cyklisty vyznačeným vodorovnou dopravní značkou č. V 14 „Jízdní pruh pro cyklisty“, která je na vozovce vyznačena pomocí vodorovné dopravní značky č. V 2a „Podélná čára přerušovaná“, případně doplněná vodorovnou dopravní značkou č. V 1a „Podélná čára souvislá“, současně se svislou dopravní značkou č. IP 20a „Vyhrazený jízdní pruh“. Vyhrazený jízdní pruh pro cyklisty může být doplněn vodorovnou dopravní značkou V19 – Prostor pro cyklisty – tj. prostor určený pro cyklisty čekající na světelný signál “Volno” u křižovatky řízené světelným signalizačním zařízením. Vyhrazený jízdní pruh pro cyklisty se smí přejíždět jen příčně, a to na místě k tomu přizpůsobeném.

Specifické podmínky výzvy

Projekty musí být realizovány v roce 2019. V případě nedočerpání přidělených finančních prostředků může příjemce požádat o převod nevyčerpaných finančních prostředků do roku následujícího (2020).

Lze požádat i na akce již započaté – za předpokladu samostatného vyčíslení plánovaných finančních nákladů na etapu akce, pro kterou se příspěvek žádá a která má být realizována v 2019 a za podmínky, že akce není ukončená, tj. u akce nebyla ke dni podání žádosti o příspěvek již provedena kolaudace nebo podána žádost o kolaudaci.

Příspěvek lze poskytnout za předpokladu, že na žádném z pozemků ve vlastnictví příjemce ležícím v silničním ochranném pásmu dálnice nebo silnice I. třídy, a ani na financovaném objektu není žádné reklamní zařízení, které by bylo zřízené nebo provozované v rozporu s § 31 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

Žadatel o příspěvek musí dokladovat schopnost spolufinancovat akci tak, aby spolu s poskytnutým příspěvkem ze SFDI bylo finančně kryto 100 % nákladů akce.

Do ceny akce, z které se vychází při výpočtu výše limitního příspěvku, nelze zahrnout finanční rezervu.

Vyvolané náklady stavby jsou uznatelnými náklady nejvýše do 25 % celkových uznatelných nákladů stavební části akce.

Stezka nesmí být využívána k podnikatelským účelům, příjemce musí zajistit, aby stezka mohla být po dobu pěti let od schválení závěrečného vyhodnocení akce ze strany SFDI bezplatně užívána k účelu, ke kterému je určena.

Nelze zahrnout náklady na zpracovatele žádosti o dotaci, administraci výběrového řízení, administraci projektu a zpracování Závěrečného vyhodnocení.

Náklady na projektovou dokumentaci se řídí pravidly SFDI (lze využít max. 7 % z uznatelných nákladů stavební části cyklostezsky).

Příjemce je povinen předložit SFDI do jednoho roku od prvního dne následujícího po ukončení platnosti Smlouvy Závěrečné vyhodnocení akce.

Součástí závěrečného vyhodnocení akce v případě výstavby cyklistické stezky nebo zřízení jízdního pruhu pro cyklisty musí být formulář závěrečného vyhodnocení akce, kolaudační souhlas a výpisy z katastru nemovitostí dokladující, že příjemce má vlastnické, příp. jiné právo k pozemkům, na nichž je stavba cyklistické stezky (jízdního pruhu), příp. její část spolufinancovaná z prostředků SFDI, realizována.

Příjemce se zavazuje, že v souvislosti s fakturací plnění, kde k úhradě budou užity finanční prostředky poskytované z rozpočtu SFDI, nebude uplatněn režim přenesené daňové povinnosti, jelikož v případě akce, pro kterou bude poskytnut příspěvek, příjemce vystupuje v pozici osoby nepovinné k dani z přidané hodnoty.

Obsah žádosti o dotaci

Výčet nejdůležitějších povinných příloh žádosti bez bližší specifikace (nejedná se o úplný výčet):

 • Průvodní list k žádosti;
 • Písemný popis záměru;
 • Položkový rozpočet;
 • Stavební povolení;
 • Projektová dokumentace;
 • Prohlášení statutárního orgánu žadatele o zajištění vlastních prostředků;
 • Čestné prohlášení statutárního orgánu k živelné události;
 • Vyjádření (stanovisko) příslušného správce toku, pokud bude cyklistická stezka realizována v blízkosti vodního toku;
 • Vyjádření (stanovisko) správce přilehlé komunikace (příslušný závod nebo Správa ŘSD ČR), pokud bude cyklistická stezka křížit nebo bude realizována podél silnice I. třídy;
 • Vyjádření (stanovisko) odboru dopravy krajského úřadu, pokud bude cyklistická stezka křížit nebo bude realizována podél silnice II. nebo III. třídy;
 • Videoprezentace záměru;
 • Smlouvu o spolupráci uzavřenou mezi obcemi v případě, že cyklistická stezka je místní komunikací IV. třídy vedoucí po katastrálních územích více obcí.

Zdroj: SFDI


Máte zájem o tuto dotaci? Neváhejte se na nás obrátit!