Dotace na cyklostezky

dotace cyklostezka

Dotační program financuje výstavbu nebo opravu cyklistických stezek. Dotace je ve výši 85 %.

Způsobilí žadatelé

Oprávněným žadatelem o dotaci jsou obce a organizační složky obce (městský obvod, městská či místní část).

Výše dotace

Maximální výše dotace je stanovena na 85 % uznatelných nákladů.
V případě cyklistické stezky budované na opuštěném drážním tělese a dosahující minimální délky 1 km je výše dotace až 90 % celkových uznatelných nákladů akce.

Termíny

Dotační výzva je vyhlašována každoročně v měsíci říjnu. Náklady na akci jsou uznatelné až po konečném schválení žádosti o dotaci ze strany poskytovatele dotace.

Předmět podpory

Výstavba nebo oprava cyklistických stezek pro obce a města. 

Výstavbou se pro tento účel rozumí proces realizace nové cyklistické stezky nebo přestavba stávající cyklistické stezky spočívající ve stavebních úpravách spojených s přestavbou zemního tělesa, čímž se rozumí rozšíření koruny komunikace, změna nivelety nebo přemístění osy komunikace tak, že nelze zachovat její vnější půdorysné nebo výškové ohraničení.

Oprava je činnost směřující k odstranění účinku částečného opotřebení nebo poškození majetku za účelem jeho uvedení do předchozího nebo provozuschopného stavu při zachování původních technických parametrů cyklistické stezky. Uvedením do provozuschopného stavu se rozumí provedení opravy i s použitím jiných než původních materiálů, dílů, součástí nebo technologií, pokud tím nedojde k technickému zhodnocení majetku.

Podporované aktivity

Předmětem podpory je určen na:

  • výstavbu cyklistické stezky ve smyslu zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění a vyhlášky č. 104/1997 Sb., v platném znění, místní komunikací IV. třídy nebo veřejně přístupnou účelovou komunikací, ze které je vyloučen provoz silničních motorových vozidel;
  • opravu cyklistické stezky;
  • zřizování jízdních pruhů pro cyklisty na místních komunikacích nebo na silnicích II. nebo III. třídy.

Chcete také získat dotaci?
Kontaktujte nás!