Dotace na mosty a lávky

dotace lávka most

Obce mohou žádat o dotaci ve výši 100 % na financování mostů a lávek v místech křížení s nadřazenou dopravní infrastrukturou. Tyto příspěvky jsou určeny jednotlivým obcím, které často nemají dostatek finančních prostředků na finančně náročné opravy či výstavbu komunikací, které kříží státní či krajskou infrastrukturu.

Způsobilí žadatelé

Oprávněným žadatelem jsou vlastníci předmětné infrastruktury, obce, kraje, případně státní organizace a podniky

Výše dotace

Dotaci na opravu mostu nebo lávky je možné získat až ve výši 100 %.

Procentuální výše dotace je rozdělena dle zaměření projektu:

a) ve výši 100 %, v případě opravy, rekonstrukce či modernizace stavebního objektu v místě křížení místní komunikace nebo veřejné přístupné účelové komunikace s nadřazenou dopravní infrastrukturou ve vlastnictví státu (dálnice, silnice I. třídy, celostátní a regionální dráhy, dopravně významné vodní cesty);

b) ve výši 85 %, v případě výstavby nového stavebního objektu v místě křížení místní komunikace nebo veřejně přístupné účelové komunikace snadřazenou dopravní infrastrukturou ve vlastnictví státu (dálnice, silnice I. třídy, celostátní a regionální dráhy, dopravně významné vodní cesty);

c) ve výši 75 %, v případě opravy, rekonstrukce či modernizace ostatních stavebních objektů v místě křížení místní komunikace nebo veřejně přístupné účelové komunikace s nadřazenou dopravní infrastrukturou (silnice II. nebo III. třídy);

d) ve výši 65 %, v případě výstavby nového stavebního objektu v místě křížení místní komunikace nebo veřejně přístupné účelové komunikace snadřazenou dopravní infrastrukturou (silnice II. nebo III. třídy).

Termíny

Dotační výzva je vyhlašována každoročně v měsíci říjnu. Uznatelné náklady jsou až po konečném schválení žádosti ze strany poskytovatele dotace.

Předmět podpory

Předmětem podpory je výstavba, modernizace, nebo oprava místních komunikací nebo veřejně přístupných účelových komunikací v místech křížení s nadřazenou dopravní infrastrukturou. Většinou jde o mosty a lávky křížící krajskou či státní infrastrukturu (silnice, dálnice, železnice a vodní toky).

Podporované aktivity

Financování pozemních komunikací (mostů a lávek) ve vlastnictví žadatele. Financovat je možné pozemní komunikace následujících kategorií:
a) místní komunikace,
b) veřejně přístupná účelová komunikace, a to v místech, kde tyto pozemní komunikace mimoúrovňově kříží nadřazenou dopravní infrastrukturu.

Dotaci je možné využít k:

  • výstavbě,
  • modernizaci,
  • opravě,
  • rekonstrukci.

Reference našeho klienta

„Vedení města Cheb tímto vyjadřuje velkou spokojenost s odvedenou prací. Je třeba vyzdvihnout vaše zkušenosti při získávání dotačních prostředků v oblasti dopravních staveb. Svědčí o tom získaná podpora na realizaci projektu Lávka pro pěší přes kolejiště nádraží v Chebu v celkové výši 82,9 mil. Kč, dotace ve výši 100 % uznatelných nákladů. Vaši agenturu můžeme dalším subjektům jen doporučit.“

— Ing. Jana Krejsová, vedoucí Odboru projektového managementu a rozvoje Města Cheb

Chcete také získat dotaci?
Kontaktujte nás!