Dotace na demolici budov

dotace demolice budov

Obce mohou žádat o dotaci na demolici budov v oblastech s rizikem vzniku sociálně vyloučených lokalit. Je možné žádat o dotaci až 10 mil. Kč.

Způsobilí žadatelé

Obec, která:

  • má ve svém katastru území možné definovat jako sociálně vyloučenou lokalitu
  • se nachází ve správním obvodu obce s rozšířenou působností a má ve svém území sociálně vyloučenou lokalitu
  • která má ve svém správním obvodu obec se sociálně vyloučenou lokalitou

Kraj, který:

  • je vlastníkem budov určených k likvidaci

Výše dotace

Výše dotace činí minimálně 500 tis. Kč a max. 10 mil. Kč.

Procentuální výše dotace je rozdělena dle velikosti obce, obce do 3 000 obyvatel obdrží 70% dotaci, obce do 10 tis. obyvatel 60% dotaci a obce nad 10 tis. obyvatel 50% dotaci.

Termíny

Dotační výzva je vyhlašována každoročně.

Předmět podpory

Dotační program je zaměřen na podporu demolic budov v obcích s rizikem vzniku sociálně vyloučené lokality (dále jen „SVL“). Demolice objektu bude následována celkovou revitalizací prostoru, včetně možné výstavby objektu, který bude sloužit jinému účelu než sociálnímu bydlení. Cílem podprogramu je připravit území tak, aby jej bylo možné znovu plnohodnotně využít v dalším rozvoji obce a zamezit tak vzniku oblastí se sociální segregací.

Díky likvidaci starých budov vzniknou nové prostory pro vybudování nových obecních budov, hřišť, míst společného odpočinku či společenského setkávání.

Podporované aktivity

Podporované aktivity zahrnují:

  • odstranění objektu a jeho neoddělitelných částí
  • odpojení od inženýrských sítí
  • inženýrská činnost ve výstavbě
  • statická opatření související s demolicí
  • náklady na základní úpravu pozemku do stavu před zarovnáním ornicí
  • skládkovné

Chcete také získat dotaci?
Kontaktujte nás!