Dotace na podnikatelské využití brownfieldů

dotace brownfieldy obce

Obce a kraje mohou získat dotaci až 60 mil. Kč na regeneraci a převážně podnikatelské využití brownfieldů. Cílem je revitalizace nevyužívaných nemovitostí, které jsou pozůstatky z průmyslové, zemědělské, rezidenční, vojenské či jiné aktivity. Podnikatelská činnost v nové budově musí být převažující, ovšem je možné zde umístit i nepodnikatelský provoz jako jsou školské zařízení, obecní úřady, knihovny, muzea, hasiče atd.

Rekonstrukce dlouhodobě nevyužívaných lokalit, tzv. brownfieldů, je dlouhodobě jedním ze stěžejních témat dotační politiky u nás. Brownfieldy se rozumí lokality, které jsou ovlivněny dřívějším používáním, jsou opuštěné anebo nedostatečně využívané, mohou mít problémy s kontaminací a vyžadují intervenci, aby se vrátily k smysluplnému využití. Větších či menších lokalit tohoto typu je u nás velké množství.

Způsobilí žadatelé

O podporu mohou žádat kraje a obce.

Výše dotace

Minimální výše způsobilých výdajů je 1 mil. Kč a maximální výše dotace činí 60 mil. Kč. Procentuální výše dotace může být až 95 % nákladů, ovšem maximální výše dotace je omezena v případě rekonstrukce na 7500 Kč/m3 obestavěného prostoru.

Termíny

Dotační výzva je vyhlašována každoročně.

Předmět podpory

Cílem programu je revitalizace zanedbaných a nedostatečně  využívaných areálů a jejich přeměna na průmyslové plochy do 10 ha a objekty převážně pro průmysl a podnikání. Prostřednictvím nového využití těchto areálů budou vytvořeny podmínky k hospodářskému oživení daného území. Program cílí na revitalizaci nevyužívaných nemovitostí, které jsou pozůstatky z průmyslové, zemědělské, rezidenční, vojenské či jiné aktivity.

Jelikož gestorem připravované výzvy je Ministerstvo průmyslu a obchodu, projekty se musí minimálně z 51 % zaměřit na využití regenerovaných brownfieldů pro podnikatelské účely (např. dílna, obchod, restaurace, služby apod.). Vlastníkem takových území, a tedy i žadatelem, však musí být veřejný subjekt, tj. obec či kraj.

Příkladem může být regenerace objektu, ve kterém na 51 % podlahové plochy pronajímá obec prostory pro restaurační zařízení a na 49 % podlahové plochy provozuje prostory pro spolky, hasiče nebo jiné subjekty. Provoz je možné rozdělit např. na jednotlivá patra budovy, nebo jiným způsobem.

Dalším příkladem může být obnova zchátralé budovy továrny a vytvoření podnikatelského inkubátoru s nabídkou kancelářských prostor pro podnikatelské subjekty, kde bude podnikatelský provoz na 100 % podlahové plochy budovy.

Podporované aktivity

Dotaci lze využít na:

A) Energeticky účinnou renovaci budovy
90 % nákladů na renovaci musí jít do energetických úspor (zateplení, výměna oken, izolace střechy a podlah atp.) Na tyto náklady může být poskytnuta dotace až 100 %.

B) Demolice a výstavba nové energeticky účinné budovy
Nová budova musí mít energetický štítek A. Budova nesmí přesáhnout půdorys budovy demolované nebo další související plochy o více než 5 %, jedná se o opatření zamezující záboru půdy.

Uznatelné náklady dotační výzvy:

  • výkup nemovitosti
  • demolice
  • komplexní rekonstrukce
  • nová výstavba
  • projektová příprava
  • náklady na administraci veřejné zakázky
  • inženýrská činnost

Chcete také získat dotaci?
Kontaktujte nás!