Programy na podporu renovace veřejných budov

dotace renovace veřejných budov

Chcete uspořit za energie v budovách obecních úřadů, knihoven nebo škol? Zároveň potřebujete zlepšit vnitřní prostředí budov eliminací letního přehřívání, zajistit dostatečné osvětlení, kvalitní větrání či snížit negativní účinky hluku v učebnách a přednáškových sálech? I v následujících letech bude mnoho příležitostí, jak získat prostředky na revitalizaci veřejných budov. 

V letošním roce končí jedno programové období Operačního programu Životní prostředí (OPŽP), který byl dominantním poskytovatelem peněz na energetické úspory a OZE veřejných budov, a plynule na něj naváže programové období nové. V OPŽP 2021–2027 bude na obnovu staveb připraveno 12,7 miliardy korun, zůstane tak nejsilnějším programem pro kraje, obce a další veřejné instituce s výjimkou projektů realizovaných v Praze. Pro hlavní město je v prvních letech určena jedna z oblastí Modernizačního fondu, konkrétně oblast ENERGov, který po vyčerpání alokace z OPŽP pokryje i ostatní projekty na energeticky úsporné renovace veřejných budov a pro který může být k dispozici 6–10 miliard korun. Konečná výše disponibilních prostředků bude záviset na vývoji cen emisních povolenek, z jejichž výnosů je program financován. 

Oblasti podpory pro obce a města

Snížení energetické náročnosti veřejných budov a veřejné infrastruktury 

 • komplexní či návazné stavební úpravy pro zlepšení tepelně-technických vlastností 
 • výměna zdroje na fosilní paliva nebo elektrickou energii za kondenzační kotle nebo zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla či chladu využívající zemní plyn, včetně rekonstrukce otopné soustavy 
 • systémy využívající odpadní teplo 
 • systémy nuceného větrání s rekuperací 
 • opatření ke snížení energetické náročnosti budovy v celém jejím provozu 

Snížení energetické náročnosti / zvýšení účinnosti technologických procesů 

 • u gastronomických provozů, např. školských, sociálních a zdravotnických zařízení 
 • u dalších technologických zařízení ve veřejných budovách 

Výstavba nových veřejných budov 

 • musí splňovat parametry pasivních či plusových budov 

Zlepšení kvality vnitřního prostředí 

 • modernizace vnitřního osvětlení 
 • opatření k eliminaci negativních akustických jevů 
 • vnější stínicí prvky 

Zvýšení adaptability veřejných budov na změnu klimatu 

 • zelené střechy 
 • akumulace a znovuvyužití srážkové vody, zasakování nebo výpar srážkové vody, přečištění odpadních vod a využití šedé vody jako užitkové 

Výstavba a rekonstrukce OZE 

 • výměna stávajících zdrojů využívajících fosilní paliv nebo elektrickou energii za OZE (tepelné čerpadlo, kotel na biomasu nebo zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla či chladu využívající OZE) 
 • instalace solárně-termických systémů 
 • instalace fotovoltaických systémů 

Programy podpory pro obce a města

OPŽP 2021–2027 – 12,7 mld. Kč 

 • pro projekty realizované mimo hl. m. Prahu

Modernizační fond (ENERGov ) – minimálně 6 mld. Kč

 • pro projekty na území hl. m. Prahy

Národní plán obnovy – 7,5 mld. Kč

 • pro organizační složky státu a veřejné subjekty neuspokojené z důvodu vyčerpání alokace v OPŽP 2014–2020

Program ELENA – 100 mil. Kč

 • pro obce do 1 000 obyvatel na podporu projektové přípravy

Na co bude možné žádat

S novými programy přichází i určité změny. Byť půjde podpora z několika programů, je cílem vše co nejvíce sjednotit. Důraz bude kladen především na komplexnost projektů, tedy aby se v jedné žádosti řešilo co nejvíce opatření, například stavební úpravy, obnovi- telné zdroje energie a využívání dešťové i šedé vody. Novinkou budou oblasti podpory zaměřené na využití obnovitelných zdrojů energie a snížení energetické náročnosti technologických provozů budov, jakými jsou třeba kuchyně či prádelny.

Zjednoduší se principy financování, zjednoduší se procesy administrace a sladí se podpora z několika programů. Podpora bude poskytována primárně prostřednictvím tzv. jednotkové dotace vztažené na technický parametr realizovaného opatření (výkon, metr čtvereční zateplení či výměna okna apod.). Míra podpory by se měla pohybovat od 30 do 70 % podle typu opatření, komplexnosti projektu apod.

Vzhledem faktu, že většina žádostí bude spojena s realizací stavebních prací, u kterých v je v nejbližší době očekáván výrazný cenový nárůst, doporučujeme u projektů, které jsou zatím ve stádiu příprav, aktualizovat stavební rozpočty na nejnovější cenové hladiny a i ty, pro jistotu, rozumně navýšit. Vyhnou se tak problémům s nedostatkem finančních prostředků na realizaci.


Chcete také získat dotaci?
Kontaktujte nás!